responsive banner

Algemene
voorwaarden & Privacy policy

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy
Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure

Om de pedicure behandeling en/of voetreflex massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen naar een uw huisarts of podotherapeut. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt zijn beschermd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke en medische gegevens van de klant komen op een klantenkaart te staan. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de klant.

2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit kan telefonisch, via Whats app, sms of e-mail. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure moet bij verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, bij de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Persoonlijke hygiëne is bij Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure erg belangrijk. Daarom wordt in Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen van ‘code van het voetverzorgingbedrijf’. Zo worden bijvoorbeeld alle instrumenten in de autoclaaf of ultrasoon gereinigd en alle gebruikte materialen gewassen of vervangen.

4. Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

5. De cliënt behoort zich volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure het recht verdere behandeling bij de klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

6. Betaling verloopt contant, via de mobiel bankieren app of via de pin en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

7. Bij klachten over de behandeling of een product, geeft Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure 1 week garantie. En zal in samenspraak met de cliënt een adequate oplossing zoeken. Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure is via Provoet aangesloten bij de geschillencommissie.

8. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

9. Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

10. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u ook dat u Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan u gegeven is.

Privacy policy

Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op de site.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënt

Persoonsgegevens van klanten worden door Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of mailings aan cliënt.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode;

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst voor maximaal 7 jaar.

Verwerking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van het reserveringsysteem Simplybook.me;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en, mailings aan klanten via Sendinblue;
Bewaartermijn

Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Zeestaten & de Rooij Medisch Pedicure
Medischpedicures.nl